Kladení cihelné dlažby

Aby byla dlažba nejen krásná, ale i praktická, bezúdržbová a vydržela větší zatížení, je nutné provést i kvalitní pokládku dlažby. Rozeznáváme dva způsoby kladení dlažby Penter podle zvoleného podkladu:

Kladení dlažby do štěrkového lože

Prvním důležitým krokem při kladení dlažby Penter do štěrkového lože, je příprava vhodného podkladu. Musíme rozlišit, zda se jedná o pochozí nebo pojezdovou plochu a podle toho určit skladbu podloží a použít kamenivo odpovídající frakce a kvality. 

Každou jednotlivou vrstvu podkladu je nutné zhutnit vibrační deskou. Nejvrchnější vrstvu tvoří jemný urovnaný štěrk frakce 4–8 mm, do kterého se dlažba klade. Při kladení cihlové dlažby do štěrkového lože musí být spáry široké minimálně 3–5 mm. Jednotlivé cihly se urovnávají gumovou paličkou.

Položenou dlažbu ihned zasypeme křemičitým pískem frakce 0–2 mm. Zásyp spár provádíme vždy suchým křemičitým pískem na suchou dlažbu a s rovnoměrným vyplněním spár. Kompletně uložená a vyspárovaná plocha se na závěr zamete a zhutní vibrační deskou s gumovou kontaktní plochou tak, aby nedošlo k poškození povrchu anebo hran jednotlivých dlaždic. Po zhutnění se doplní písek do spár, případně je možné celou plochu polít jemným proudem vody. Tím se písek vplaví do spár a zároveň se očistí plocha dlažby.

Kladení cihelné dlažby Penter - do štěrkového lože

Kladení dlažby do maltového lože

Dlažbu Penter klademe na betonovou podkladní desku, která musí být vždy opatřena hydroizolací. Pro bezproblémové odvodnění je třeba dodržet minimální spád dlážděné plochy

Dlažbu ukládáme do maltového lože. Při rovném a správně vyspádovaném podkladu je možné klást dlažbu do tenkovrstvé lepící malty. Lepící maltu naneseme větší ozubenou stěrkou. Podloží a tloušťka betonové podkladní vrstvy se řídí nároky na její zatížení dle projektové dokumentace. 

Pro kladení dlažby do maltového lože jsou nejvhodnější hotové směsi na bázi trasu a na vyplňování spár pak speciální spárovací malty pro dlažby. 

Spárování provádíme vždy až po dostatečném zpevnění a vytvrdnutí maltového lože, nejčastěji po několika dnech v závislosti na klimatických podmínkách. 

Spárování provádíme s ohledem na povrchovou strukturu dlažby. Hladké povrchy můžeme spárovat celoplošně s následným očištěním. Dlažby s hrubou strukturou nelze spárovat celoplošně a spáry se vyplňují bez znečištění povrchu dlažby.

Kladení cihelné dlažby Penter - do maltového lože

Může vás také zajímat