Informace k dodání zboží

Dodávky zboží

Výrobky a zboží jsou expedovány z centrálního skladu Dolní Jirčany (pokud není uvedeno jinak). Výrobky jsou ložené na dřevěných zálohovaných paletách za podmínek uvedených v bodě „Palety“ těchto Základních informací k dodání zboží Terca/Penter. Odpovědnost za případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád prodávajícího.

Dodací termíny

Dodání výrobků a zboží uskutečňuje Prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou, ve které budou uvedeny dodací lhůty. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z následujících závažných důvodů:

 • vyšší moci, např. živelné pohromy
 • havárie technologického zařízení prodávajícího
 • přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího.

Storno a vrácení zboží

Lícové cihly, obkladové pásky a cihlová dlažba není spotřebním zbožím a je Kupujícímu dodáváno na zakázku. Pokud se Prodávající s Kupujícím dohodnou na vrácení zboží na centrální sklad Dolní Jirčany, bude na hodnotu vráceného zboží vystaven dobropis. Z fakturované hodnoty zboží bude odečteno 50 %. Zboží je možno vrátit nejpozději do 2 měsíců od jeho odebrání, a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možno dále nabídnout k prodeji. U maltových a spárovacích směsí není možné zpětné vrácení. Dopravu vráceného zboží na sklad Prodávajícího zajišťuje a plně hradí Kupující.

Palety

1. Druhy používaných palet pro produkty Terca / Penter

Vratné (zálohované) palety

Paleta 120 x 80 x 14,5 cm EUR
Artikl č. 70099910000

Paleta 120 x 74 x 12 cm
Artikl č. 30880420

Paleta 98 x 98 x 10 cm
Artikl č. 30880300

Nevratné palety (zdarma)

Paleta 120 x 80 x 15 cm
Pro produkty Excel Mix

2. Výkup vratných palet

V případě vratky palet vlastním svozem Kupujícího je povinností nahlásit vrácení palet minimálně 48 hodin předem na adresu: palety@wienerberger.com a v kopii na info@terca.cz.

Nahlášení musí obsahovat:

 • počet a rozměry palet
 • konkrétní den a čas vykládky
 • jméno řidiče a SPZ vozidla
 • určení místa vykládky (závod)
 • přílohou e-mailu bude PDF soubor/sken dodacího listu vracených palet nebo původního dodacího listu nebo faktury od zakoupeného materiálu. Zpět bude přijato pouze tolik palet, kolik jich kupující odebral.

Nevratné palety Prodávající nepřevezme. Doba pro vrácení palet je 12 měsíců od odběru zboží. O přijetí palet v závodě rozhoduje vedoucí expedice nebo jim pověřený pracovník daného závodu.

Místa pro vracení palet a ceny

3. Palety, které vykazují jednu nebo více z níže uvedených závad NEPŘIJÍMÁME

 • přířez desky chybí nebo je napříč zlomený
 • jeden přířez ložné plochy nebo opěrné podlahy je tak odštípnutý, že je viditelný jeden nebo více hřebíků
 • více než dva přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou tak odštípnuté, že je v každém přířezu viditelný alespoň jeden hřebík
 • chybí špalík, nebo je zlomený, odštípnutý případně pootočený tak, že je viditelný hřebík. Špalík přesahuje profil palety.
 • šířka špalíku u EUR palety musí být 145 mm
 • dřevo nesmí byt shnilé, nahnilé nebo ztrouchnivělé

4. Palety musí být složeny na sebe

V opačném případě je přijímající expediční sklad oprávněn žádat na řidiči jejich přerovnání. Nepřevzaté, poškozené palety nelze ponechat na skladě prodávajícího.

Cenové nabídky

Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné pouze v písemné formě, a to po dobu třiceti dní od jejich zveřejnění, není-li písemně dohodnuto jinak. Provedené předběžné výpočty spotřeby materiálu jsou spočítány dle podkladů od zákazníka a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou orientační.

Ceny

Všeobecné podmínky a informace o dodání vycházejí z cen uvedených v platném ceníku. Při změně cen v ceníku bude vyúčtována cena vycházející z ceníkové ceny platné v den prodeje. Dnem prodeje se rozumí den expedice. Změna cen se vztahuje i na nabídky, na základě, kterých zákazník nestihl do změny cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo vyexpedovat z výrobního závodu prodávajícího. Při změně ceníku zůstávají zachovány % slevy platné ke dni uskutečnění nabídky. V případě zboží neuvedeného v ceníku je cena stanovena dohodou stran.

Platby

1. Platby jsou realizované na základě daňového dokladu (faktury, prodejky za hotové atd.) vystaveného Prodávajícím. Platební podmínky jsou: platba hotově/kartou (od 1. 4. 2024) na expedici a platba formou inkasa z bankovního účtu odběratele (pouze pro smluvní partnery). Dnem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího.
2. Částky jsou splatné v rámci dohodnutých platebních podmínek. Při neplnění platební povinnosti je Prodávající oprávněn při nedokončeném odběru plnění smlouvy pozastavit a požadovat platbu nebo dostatečnou jistotu předem. Podle ustanovení § 1932 občanského zákoníku se plnění započte nejprve na náklady, příslušenství dluhu a následně na jistinu.
3. Při opožděné platbě je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti pohledávky Prodávajícího až do dne, kdy byla dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

Technické informace

1. Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v ceníku, v katalogu, v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jakož i ukázkové zlomky a vzorky, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, údaje o množství a spotřebě, které poskytuje Prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.
2. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že při použití cihel a pásků je nutné celé množství na stavbě připravit předem a odebírat z více palet nebo balení.
3. I v případě objednání jednobarevného typu cihel, pásků a dlažby může mít výsledná plocha melírovaný odstín. Na všech plochách všech typů cihlových výrobků se mohou vyskytovat „odřená“ místa vznikající technologií výroby, kterou nelze ze strany výrobce ovlivnit.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným Reklamačním řádem Prodávajícího a níže uvedeným postupem. Jakoukoliv reklamaci zjistitelných vad musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co si výrobek prohlédl nebo mohl prohlédnout, a to ještě před zapracováním výrobků do stavby.

2. Reklamující musí zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na: www.terca.cz nebo www.wienerberger.cz.

3. Odpovědnost za vady na zlom, vznik výkvětů a barevnost zboží platí do doby zabudování do stavby. Vyzděním, nalepením nebo položením tato odpovědnost zaniká.

4. S ohledem na charakter materiálů pro výrobu cihlových materiálů (přírodní původ) se odpovědnost za vady nevztahuje:

 • na barevné rozdíly zboží, a to platí také pro jednobarevné typy
 • na drobné jednotlivé výkvěty před vyzděním nebo zpracováním
 • u ražených cihel na rozměrové, tvarové či povrchové nepřesnosti
 • na odřená místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby a manipulací, které nesnižují užitnou hodnotu
 • na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách
 • na barevné odchylky dodaného zboží v různém časovém období
 • na vady v případě nesprávného skladováním (vliv počasí a živelných pohrom)
 • poškození zboží při dlouhodobém skladování z důvodu neodebrání zboží z centrálního skladu Dolní Jirčany: poškození balení, poškození palety, tvorba organických látek, plísně apod.

5. Ke každé zakázce přidáváme přiměřené množství pásků/rohů pro případnou náhradu vzniklou mechanickým poškozením při přepravě.

6. U maltových a spárovacích směsí má Kupující práva ze záruky a práva z vad z titulu barevné rozdílnosti zboží pouze u suché nepoužité směsi do okamžiku vyzdění cihel nebo nalepení pásků.